Regulamin

  • Polityka Prywatności - RODO

Polityka Prywatności

I. Zawartość polityki prywatności administratora
1. Polityka prywatności administratora to informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i innych informacji dotyczących użytkowników strony internetowej www.festiwalczeremcha.pl (zwanej dalej „Stroną”). W niniejszej polityce prywatności administrator zawarł jednocześnie wszystkie informacje, które osoby, których dane dotyczą, powinny otrzymać zgodnie z RODO.
2. Polityka prywatności zawiera informacje o przetwarzaniu danych pozyskiwanych przez Stronę oraz informacje dotyczące stosowania plików cookies lub innych podobnych technologii.

II. Administrator danych
1. Administratorem danych osobowych użytkowników Strony jest: Gminny Ośrodek Kultury w Czeremsze, ul. 1 Maja 77, 17-240 Czeremcha, NIP 5431015256, REGON 050377013
2. Z administratorem danych można kontaktować się:
1) Pod adresem korespondencyjnym: Gminny Ośrodek Kultury w Czeremsze, ul. 1 Maja 77, 17-240 Czeremcha
2) Pod adresem poczty elektronicznej: iod@festiwalczeremcha.pl

III. Cele, podstawy prawne oraz czas przetwarzania danych Poinformowanie osoby o możliwości kontaktu z osobą zakażoną SARS-CoV-2 (Oświadczenie o stanie zdrowia i świadomości ryzyka)
1. Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374), realizując wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce Gminny Ośrodek Kultury w Czeremsze pobiera od Państwa dane kontaktowe w postaci imienia, nazwiska i nr telefonu na wypadek stwierdzenia u któregoś z uczestników zakażenia SARS-CoV-2 w celu poinformowania Państwa o ewentualnym kontakcie z osobą zakażoną.
2. Dane te będą przetwarzane zgodnie z art. 9 ust. 2 lit i (przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego) oraz art. 6 ust. 1 lit. d (przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby; której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej) RODO.
3. Odbiorcą zebranych danych osobowych jest Główny Inspektor Sanitarny oraz inne podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 60 dni od ich zebrania.
5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich nie podania będzie niemożność uczestniczenia w wydarzeniach organizowanych przez Administratora w ramach Festiwalu Wielu Kultur i Narodów.

Udzielenie odpowiedzi, załatwienie sprawy. (formularz kontaktowy online)
1. Treść korespondencji oraz informacje o kontakcie są przetwarzane przez czas niezbędny do załatwienia sprawy użytkownika, w tym do przesłania informacji marketingowej o wybranych przez Ciebie produktach lub usługach, oraz nie dłużej niż przez 3 miesiące po załatwieniu sprawy w celach archiwizacyjnych w razie konieczności obrony przed ewentualnymi roszczeniami wobec administratora
2. Dane te będą wówczas przetwarzane w celu realizacji usługi formularza kontaktowego online świadczonej drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b)
3. W zakresie przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub marketingu bezpośredniego za pomocą telefonicznych urządzeń końcowych dane będą przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej przez wyraźne działanie potwierdzające (art. 6 ust. 1 lit. a w zw. z art. 4 pkt 11 RODO), polegające na uzupełnieniu odpowiedniego pola do wpisania adresu e- mail lub numeru telefonu. Udziału w wydarzeniu oraz promocji Festiwalu Wielu Kultur i Narodów. (rezerwacja wejściówek, uczestnictwo w Festiwalu) W celu umożliwienia udziału w Festiwalu Wielu Kultur i Narodów oraz jego promocji dane osobowe - w postaci Imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail, adresu zamieszkania (powiat, województwo - zawarte w formularzu zgłoszeniowym w celu rezerwacji wejściówek i uczestnictwa w wydarzeniach artystycznych organizowanych w ramach XXV Festiwalu Czeremcha Wielu Kultur i Narodów będą przechowywane przez 60 dni od ich zebrania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Działanie Strony
1. W celu realizacji usługi Strony usługodawca przetwarza:
1) informacje dotyczące urządzenia użytkownika w celu zapewnienia poprawności działania usług: adres IP komputera, informacje zawarte w plikach cookies lub innych podobnych technologiach, dane dotyczące sesji, dane przeglądarki internetowej, dane dotyczące aktywności na Stronie, w tym na poszczególnych podstronach;
2) informacje o geolokalizacji, jeżeli użytkownik wyraził zgodę na dostęp usługodawcy do geolokalizacji. Informacja o geolokalizacji jest wykorzystywana w celu dostarczania bardziej dostosowanych ofert produktów i usług.
2. Informacje te nie zawierają danych dotyczących tożsamości użytkowników, lecz w połączeniu z innymi informacjami mogą stanowić dane osobowe i w związku z tym administrator obejmuje je pełną ochroną przysługującą na gruncie RODO.
3. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust.1 lit. b RODO, w celu realizacji usługi Strony tj. umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z wyrażeniem zgody na stosowanie określonych plików cookies lub innych podobnych technologii, wyrażonych przez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej zgodnie z Prawem telekomunikacyjnym lub w związku z wyrażeniem zgody na geolokalizację. Dane są przetwarzane do czasu zakończenia korzystania przez użytkownika ze Strony.

Reklamacje
1. W celu rozpatrywania reklamacji usługodawca przetwarza dane osobowe użytkowników składających reklamacje, w szczególności adres e-mail, imię, treść reklamacji, okoliczności zdarzenia będącego przyczyną reklamacji, informacje pozyskane w toku rozpatrywania reklamacji, w tym wyjaśnienia zdarzenia będącego jej przyczyną. W toku rozpatrywania reklamacji usługodawca może przetwarzać szereg innych informacji, w tym imię i nazwisko użytkownika, informacje o korzystaniu przez użytkownika z usług, pliki cookies lub inne podobne technologie, informacje o urządzeniach.
2. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji usług, tj. umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, i są przetwarzane przez czas niezbędny do rozpatrzenia reklamacji oraz nie dłużej niż przez 3 miesiące po zakończeniu postępowania reklamacyjnego w celach archiwizacyjnych w razie konieczności obrony przed ewentualnymi roszczeniami wobec usługodawcy zgodnie z informacją zawartą poniżej.

Postępowania wyjaśniające, dochodzenie roszczeń
1. W przypadku podjęcia postepowania wyjaśniającego dotyczącego ewentualnego naruszenia postanowień regulaminu lub przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczajów, postępowania w celu dochodzenia roszczeń przez administratora lub przez innych użytkowników lub podmiotów, obrony przed roszczeniami użytkowników lub innych podmiotów, administrator może przetwarzać dane osobowe określonych użytkowników do czasu zakończenia toczącego się postępowania oraz do upływu terminu przedawnienia roszczeń administratora względem użytkownika, który zazwyczaj wynosi 6 lat zgodnie z Kodeksem cywilnym, lecz w szczególnych przypadkach przewidzianych prawem może być dłuższy.
2. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń innych użytkowników, dane te mogą zostać udostępnione w tym celu innemu użytkownikowi lub podmiotowi lub uprawnionemu na mocy przepisów prawa organowi publicznemu, np. sądom, policji, prokuraturze.
3. Dane te będą wówczas przetwarzane, w tym udostępnione zgodnie z art. 6 ust.1 lit. c RODO, tj. w celu realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa dotyczących obowiązku rozpatrywania reklamacji, zgodnie z ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO, tj. w prawnie uzasadnionym interesie administratora polegającym na dochodzeniu swoich roszczeń względem użytkownika. Prawnie uzasadniony interes administratora będzie wówczas celem nadrzędnym wobec praw i wolności usługobiorcy Statystyki korzystania z usług
1. W celu poprawy jakości swoich usług administrator przetwarza informacje statystyczne dotyczące korzystania ze Strony, w tym informacje o sesji, numerze IP, ilości spędzonego czasu na poszczególnych stronach i podstronach, korzystania z poszczególnych funkcjonalności usług,

informacji o urządzeniu i przeglądarce internetowej. Administrator korzysta z plików cookies lub innych podobnych technologii oraz narzędzi statystycznych
2. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6. Ust. 1 lit. f RODO w prawnie uzasadnionym interesie administratora polegającym na ułatwieniu korzystania ze Strony, poprawy jakości oraz funkcjonalności świadczonych usług, a przetwarzanie tych danych nie narusza praw i wolności użytkowników. Informacje o użytkownikach nie są bowiem wykorzystywane w żadnych dodatkowych celach, a ze względu na specyfikę usługi strony internetowej dostosowywanie sposobu wyświetlania usług na stronie internetowej jest nie tylko standardem rynkowym, lecz także oczekiwaniem użytkowników wobec dostawców stron internetowych.
3. Ponadto użytkownik w każdej chwili może cofnąć wyrażoną zgodę poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej w zakresie dopuszczalności stosowania plików cookies lub innych podobnych technologii
4. Dane te są przetwarzane w ramach bieżących działań administratora, lecz nie dłużej niż przez 60 dni od otrzymania informacji. Po tym czasie administrator może dalej przetwarzać ogólne dane statystyczne, które będą pozbawione jakichkolwiek informacji dotyczących poszczególnych użytkowników Osadzone treści z innych witryn
1) Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.
2) Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie. Działania marketingowe i PR administratora Na Stronie administrator może zamieszczać informacje marketingowe o swoich produktach lub usługach. Wyświetlanie tych treści jest dokonywane przez administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem administratora polegającym na publikacji treści związanych ze świadczonymi usługami oraz treści promocyjnych akcji, w które administrator jest zaangażowany. Jednocześnie działanie to nie narusza praw i wolności użytkowników, użytkownicy spodziewają się otrzymania treści podobnej zawartości, a czasami nawet tego oczekują lub jest to ich bezpośrednim celem wizyty na Stronie Działania marketingowe innych produktów i usług
1. Administrator może również zamieszczać informacje marketingowe dotyczące produktów lub usług swoich kontrahentów, z którymi zawarł umowę o współpracy w zakresie marketingu.
2. Wyświetlanie tych treści jest dokonywane przez administratora zgodnie z art. 6 ust.1 lit. f RODO, zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem administratora polegającym na działaniach marketingowych produktów lub usług swoich kontrahentów. Jednocześnie działanie te nie narusza praw i wolności użytkowników, w szczególności z uwagi na sporadyczność tych działań, a użytkownicy spodziewają się otrzymywania treści podobnej zawartości z uwagi na tematykę Strony. Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych.

IV. Odbiorcy danych użytkowników
Administrator ujawnia dane osobowe użytkowników wyłącznie podmiotom przetwarzającym na mocy zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu realizacji usług na rzecz administratora, np. hostingu i obsługi Strony, usług IT, obsługi marketingu i PR, usług prawnych i doradczych
V. Przesyłanie danych osobowych do państw trzecich Dane osobowe nie będą przetwarzane w państwach trzecich.
VI. Prawa osób, których dane osobowe dotyczą
1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
1) dostępu – uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jego dane osobowe. (art. 15 RODO);
2) do otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu (art. 15 ust 3 RODO);
3) do sprostowania - żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
4) do usunięcia danych - żądania usunięcia jej danych osobowych (art. 17 RODO);
5) do ograniczenia przetwarzania - żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO);
6) do przenoszenia danych - (art. 20 RODO);
7) do sprzeciwu - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych (art. 21 RODO).
8) do cofnięcia zgody w każdym momencie i bez podania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez administratora danych osobowych w celu, którym zgoda ta została wyrażona.
2. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

V. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:
1. listownie:ul.Stawki2,00-193Warszawa;
2. przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępna na stronie:
https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt; 3. telefonicznie:(22)5310300. VI CIASTECZKA
1. Nasza Strona, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:
1) są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.);
2) umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji Strony;
3) nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia.

2. Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:
1) usunąć pliki cookies;
2) blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości

3. Na tej Stronie ciasteczka wykorzystywane są w celu:
1) zapamiętywania informacji o Twojej sesji;
2) statystycznym;
3) marketingowym;
4) udostępniania funkcji Sklepu;

4. Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:
1) Firefox - https://support.mozilla.org/pl/kb/wzmocniona-ochrona-przed-sledzeniem-firefox- desktop?redirectlocale=pl&redirectslug=W%C5%82%C4%85czanie+i+wy%C5%82% C4%85czanie+obs%C5%82ugi+ciasteczek
2) Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=plX
3) Safari - https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac
4) Internet Explorer / Microsoft Edge - https://support.microsoft.com/pl-pl/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy

5. Więcej https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie informacji o ciasteczkach znajdziesz w Wikipedii. -