Regulamin

 • XXVI Festiwalu  Czeremcha Wielu Kultur i Narodów

Regulamin
XXVI Festiwalu  Czeremcha Wielu Kultur i Narodów

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE ORGANIZACYJNE

1.   Festiwal odbędzie się zgodnie z obowiązującymi przepisami, które reguluje aktualne Rozporządzenie Rady Ministrów oraz wytyczne zamieszczone na stronie Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania ww rozporządzeń i wytycznych obowiązujących w terminie festiwalu
 Maksymalna liczba uczestników wynosi do tysiąca osób (250 osób niezaszczepionych  i
749 osób zaszczepionych lub posiadających status ozdrowieńca lub aktualny negatywny test)   
Wejście na teren festiwalu przed rozpoczęciem koncertów za pobraniem opaski.
Dnia 23.07.2021 piątek od godziny 11:00 do godziny 17:00
Dnia 24.07.2021 sobota od godziny 9:00 do godziny 16:00
Dnia 25.07.2021 niedziela wstęp wolny, bez rejestracji i opasek.
Wejście na teren festiwalu na czas koncertów po wcześniejszej rejestracji w systemie od 05.07 (godz.12:00) i za pobraniem opaski przy wejściu w dniach koncertów
(kolor różowy-23.07., kolor fioletowy-24.07.)
Pobieranie opasek na koncerty:
Dnia 23.07.2021 piątek od godziny 11:00 do 18:15
Dnia 24.07.2021 od godziny 9:00 do godziny 17:15
Po upływie wyżej wymienionych terminów odbioru opasek rejestracja na koncerty ulega anulowaniu
Zwolnione miejsca będą na bieżąco przekazywane osobom, które oczekują  na wejście  a nie dokonały wcześniejszej rejestracji w systemie.

2.   Wszystkie wydarzenia w dniach 23-25.07.2021 są bezpłatne.
Udział w koncertach, warsztatach odbywa się poprzez wcześniejszą rejestrację na stronie www.festiwalczeremcha.pl. Liczba miejsc na koncerty, warsztaty ograniczona.
Wstęp na teren imprezy, w tym na pokaz filmów, spotkania autorskie, wernisaż wystawy, spektakle teatralne, konferencję, jarmark rękodzieła, wolny, bez wcześniejszej rejestracji, ale za pobraniem opaski przy wejściu na teren festiwalu.

Na wszystkie wydarzenia obowiązuje pobranie przy wejściu opaski.
POTWIERDZENIE REJESTRACJI, KTÓRE ZOSTAŁO PRZESŁANE NA PODANY ADRES MAILOWY, NALEŻY ZABRAĆ ZE SOBĄ NA FESTIWAL( NP.WERSJA PAPIEROWA, SKAN DOKUMENTU NA TELEFONIE)
WYJAŚNIENIE DO FORMULARZA REJESTROWEGO
I GRUPA – OSOBY NIEZASZCZEPIONE
II GRUPA – OSOBY ZASZCZEPIONE, POSIADAJĄCE STATUS OZDROWIEŃCA LUB AKTULANY W TERMINIE FESTIWALU NEGATYWNY TEST.

Każdy uczestnik otrzymuje opaskę na rękę stosownego koloru ( warsztaty, filmy, spotkania autorskie, wystawa , spektakle teatralne – granatowy, koncerty-różowy i fioletowy) Opaskę należy nosić przez cały czas przebywania na terenie festiwalu. Opaska koloru granatowego nie upoważnia do wejścia na koncert
.

2.   Koncert będzie transmitowany na fanpage'u  festiwalowym oraz na stronie internetowej
     festiwalu


REGULAMIN UCZESTNICTWA W WYDARZENIACH ARTYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH W RAMACH XXVI FESTIWALU CZEREMCHA WIELU KULTUR I NARODÓW 

I WSTĘP NA TEREN WYDARZENIA

 1. Wstęp na teren Wydarzenia odbywa się poprzez stawienie się przy oznakowanych wejściach na plac Gminnego Ośrodka Kultury w Czeremsze. Przy wejściu uczestnik otrzymuje opaskę na rękę stosownego koloru ( warsztaty, film, spotkania autorskie, wystawa, spektakl teatralny – kolor granatowy, koncerty – kolor różowy i fioletowy). Opaskę należy nosić przez cały czas przebywania na terenie festiwalu. Opaska koloru granatowego nie upoważnia do wejścia na koncert.
 2. Wszystkie wydarzenia w dniach 23-25.07.2021 są bezpłatne.
  Udział w koncertach, warsztatach  obywa się poprzez wcześniejszą rejestrację na stronie www.festiwalczeremcha.pl.  Liczba miejsc na koncerty, warsztaty ograniczona.
  Wstęp na teren imprezy w tym na pokaz filmów, spotkania autorskie, wernisaż wystawy, spektakle teatralne, jarmark rękodzieła  wolny, bez wcześniejszej rejestracji , ale za pobraniem opaski.
  Na wszystkie wydarzenia obowiązuje pobranie przy wejściu opaski.
 3. Uczestnik koncertów jest zobowiązany do wypełnienia formularza rejestrowego online zamieszczonego na stronie www.festiwalczeremcha.pl i podanie prawdziwych danych niezbędnych do rejestracji jako uczestnik koncertów ( nie dotyczy dzieci do 13 roku życia).

Wyjaśnienia do formularza rejestrowego
I grupa – osoby niezaszczepione
II grupa – osoby zaszczepione, posiadające status ozdrowieńca lub aktualny test

 1. Uczestnik Wydarzenia  jest zobowiązany do dezynfekcji rąk przed wejściem na teren Wydarzenia.
 2. Organizator zobowiązany jest odmówić wstępu na teren Wydarzenia:
  a) osobom nie posiadającym opaski,
  b) osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
  c) osobie posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe,
  d) osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

III INFORMACJE DLA WIDZÓW

1.   Uczestnictwo w Wydarzeniu jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu. 

2.   Wydarzenia pn. „XXVI Festiwal Czeremcha Wielu Kultur i Narodów ” odbywają się przy
ul. 1 Maja 77 17-240 Czeremcha (budynek i plac Gminnego Ośrodka Kultury w Czeremsze).

3.   Na miejscach wyznaczonych dla widowni oraz podczas koncertów, warsztatów, pokazów obowiązuje zasada zachowania bezpiecznego odstępu i zajmowania jedynie miejsc ściśle wskazanych przez obsługę. Przypominamy również o zachowaniu bezpiecznego dystansu między uczestnikami Wydarzenia przed i po Wydarzeniu (2 m).obsługę. Przypominamy również o zachowaniu bezpiecznego dystansu między uczestnikami Wydarzenia przed i po Wydarzeniu (2 m). 

 1. Obowiązek zachowania dystansu na widowni lub na Warsztacie nie dotyczy widza, który:
  a) uczestniczy w Wydarzeniu z dzieckiem do 13. roku życia,
  b) jest osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności bądź potrzebie kształcenia specjalnego,
  c) ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie i uczestniczy w Wydarzeniu z opiekunem,
  d) uczestniczy w Wydarzeniu z osobami, z którymi wspólnie zamieszkuje lub gospodaruje.
 2. Wszystkich widzów dotyczy obowiązek ustawiania się w kolejkach z zachowaniem dystansu 2 metrów, z wyjątkiem widzów wymienionych w ust. 21.
 3. Podczas Wydarzenia należy stosować się do zaleceń obsługi co do sposobu:
  a) wchodzenia na teren GOK Czeremcha
  b) zajmowania miejsc,
  c) opuszczania terenu GOK Czeremcha
 4. Uczestnik Wydarzenia zobowiązany jest do stosowania się do wszelkich innych zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz odpowiednich służb jaki i poleceń Organizatora oraz służb porządkowych.
 5. Uczestnicy Wydarzenia oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie Wydarzenia obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Wydarzeniu, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu.
 6. Organizator utrwala również przebieg Wydarzenia dla celów dokumentacji oraz promocji Wydarzenia obecnie i przyszłych latach. Wizerunek osób przebywających na Terenie Wydarzenia może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
 7. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest równoznaczne z oświadczeniem, że Uczestnik w pełni zdaje sobie sprawę z możliwego ryzyka zagrożenia chorobowego dla zdrowia i życia spowodowanego wirusem SARS-CoV-2, wynikającego z udziału w Wydarzeniu z udziałem publiczności podczas trwania epidemii.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ryzyko związane z potencjalnym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19 w trakcie trwania Wydarzenia.
 9. Na terenie Wydarzenia obowiązuje całkowity zakaz palenia (budynek GOK).
 10. Rejestrowanie dźwięku, fotografowanie lub nagrywanie Wydarzeń jest zabronione.
 11. Widzowie nie stosujący się do poleceń obsługi widowni w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu lub stwarzania zagrożenia dla innych widzów, zostaną poproszeni o opuszczenie miejsca Wydarzenia.
  IV ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE WYDARZENIA:

1.   Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Wydarzeniu oraz porządek podczas trwania Wydarzenia, poprzez m.in.:
a) Zapewnienie pracowników obsługi porządkowej (posiadających identyfikatory),
b) udostępnienie pomocy medycznej,
c) udostępnienie zaplecza higieniczno-sanitarnego i zapewnienie środków do mycia w toaletach,
d) zapewnienie środków do dezynfekcji przy wejściu na teren Wydarzenia oraz w oznaczonych miejscach na terenie Wydarzenia z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością. 

2.   Organizator wyznacza strefy podziału Wydarzenia:
a) Zaplecze techniczno-socjalne,
b) Widownię
c) Bramy wejściowo – wyjściowe,
d) Punkt ratowniczo – medyczny.

3    Zabrania się:
a) wnoszenia napojów alkoholowych,
b) niszczenia oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych,
c) niszczenia urządzeń i sprzętu znajdującego się na Terenie Wydarzenia,
d) korzystania z pomieszczeń sanitarnych niezgodnie z ich przeznaczeniem.
V POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny:
  a) na stronie internetowej festiwalczeremcha.pl,
  b) przy wejściu na teren Wydarzenia,
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ryzyko związane z potencjalnym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19 w trakcie trwania Wydarzenia.
 3. Organizatorowi przysługuje prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności z uwagi na potrzebę zapewnienia prawidłowego przebiegu Wydarzenia oraz bezpieczeństwa uczestnikom Wydarzenia.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 05.07.2021 roku
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 7. Załącznikami do regulaminu są:
  a) klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Gminny Ośrodek Kultury w Czeremsze informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w związku z uczestnictwem w Wydarzeniach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Czeremsze oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Czeremsze , ul. 1 Maja 77 17-240 Czeremcha
 2. kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@festiwalczeremcha.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku, Imienia, nazwiska, adresu e-mail  przetwarzane będą na podstawie:
  a. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (dane osobowe znajdujące się w oświadczeniu o stanie zdrowia i nie stanowiące danych szczególnych kategorii - w postaci Imienia, nazwiska, numeru telefonu),
  b. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w celu umożliwienia udziału w wydarzeniu oraz promocji Wydarzenia na podstawie Regulaminu (dane osobowe w postaci Imienia, nazwiska, numeru telefonu,  adresu e-mail oraz wizerunku),
  c. art. 9 ust. 2 lit. i) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi lub zapewnienie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki (dane osobowe w postaci informacji o stanie zdrowia).
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora – w tym usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego administratora, oraz podmioty uprawnione do ich pozyskania na podstawie przepisów prawa,
 5. Pani/Pana dane osobowe:
  a. umożliwiające udział w warsztatach, koncertach na podstawie Regulaminu – w postaci Imienia, nazwiska, adresu e-mail przetwarzane będą nie dłużej niż wymagana jest procedura rozliczenia festiwalu w instytucja publicznych,
  b. w postaci zarejestrowanego podczas wydarzeń wizerunku przetwarzane będą przez cały okres realizacji promocji Wydarzenia,
  Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia - z wyjątkiem tych przetwarzanych na podstawie art. 9 ust. 2 lit i) RODO lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz przenoszenia swoich danych osobowych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 7. podanie danych osobowych, w tym danych związanych ze zdrowiem jest obowiązkowe, a ich niepodanie będzie skutkować niemożliwością udziału w Wydarzeniach.